Comment are off

Njoftim Pezullimi

Lënda: Njoftim pezullim procedure me objekt “Promovimi mediatik i Shqipërisë Turistike” 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik R&T Advertising

 

 

Në zbatim të urdhërit me nr.59 datë20.12.2017 protokolluar me tonën me nr.408prot datë 20.12.2017 “Për auditimin tematik në Agjencinë Kombëtare të Turizmit” si dhe urdhërit të brëndshëm me nr.134prot datë 20.12.2017 për pezullim të vazhdimësisë së procedurës me objekt “Promovimi mediatik i Shqipërisë Turistike”, Ju njoftojmë se për arsye auditimi kjo procedurë është pezulluar.

Për cdo ndryshim do të njoftoheni në vazhdimësi!

 

 

njoftim-pezullimi

About the Author