Comment are off

Njoftim për udhërrëfyesit turistikë dhe operatorët turistikë të huaj – Notice to foreign tourist guides and tour operators

Në bazë të ligjit nr. 93/2015 “Për turizmin” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 692, date 05.10.2016, asnjë person nuk mund të ushtrojnë veprimtarinë e udhërrëfyesit turistik në territorin shqiptar pa u pajisur me certifikatën përkatëse nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Operatori turistik i huaj, që ofron në paketat e tij vizita turistike në territorin e Republikës së Shqipërisë, ka detyrimin që gjatë vizitës, grupi turistik të jetë i shoqëruar nga një udhërrëfyes turistik i certifikuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Në rast inspektimi, operatori turistik i huaj është i detyruar të paraqesë kontratën e shërbimit të nënshkruar me udhërrëfyesin turistik të certifikuar ose operatorin turistik shqiptar.

Ushtrimi i veprimtarisë së udhërrëfyesit nga shtetas të huaj, pa shoqërimin dhe prezencën e një udhërrëfyesi turistik të certifikuar, dënohet me gjobë 150.000 lekë. Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, në varësi të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ushtron kontroll dhe merr masat për shkeljet e konstatuara.

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut

Nr. telefoni: 0800 1313

E-mail: zmp@ekonomia.gov.al

 

Notice to foreign tourist guides and tour operators 

According to law no. 93/2015 “On tourism” and Decision of the Council of Ministers no. 692, dated 05.10.2016, the activity of tourist guide in the Albanian territory may not be exercised without the relevant certificate from the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship.

The foreign tour operator, offering travel packages comprising visits in the territory of the Republic of Albania, has the obligation to ensure that the tourist group is accompanied by a certified guide by the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship. In case of inspection, the foreign tour operator has the obligation to produce the service contract entered into with the certified tourist guide or Albanian tour operator.

The exercise of this activity by foreign citizens, in absence of a certified tourist guide, is punishable by a fine amounting to 150.000 Albanian Lek. The State Market Surveillance Inspectorate, under the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, exercises control and takes measures against infringements.

State Market Surveillance Inspectorate

Telephone no.: 0800 1313

E-mail: zmp@ekonomia.gov.al

About the Author