Comment are off

Njoftim Fituesi

Lënda: Njoftim Fituesi

Drejtuar: Subjektit R&T Advertising sh.p.k

Agjencia Kombëtare e Turizmit njofton subjektin R&T Advertising sh.p.k se oferta e paraqitur më datë 19.12.2017 ora 10:00 në vlerën totale prej 24.300.000 (njëzetë e katër milion e treqind mijë lëkë) pa tvsh, është pranuar dhe vlerësuar si fituese në procedurën për transmetim spoti me objekt “Promovimi mediatik i Shqipërisë Turistike” me fond limit 25.000.000 (njëzetë e pesë milion) lekë pa tvsh.
Në mbështetje të VKM-së nr.1195 datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për trasmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në mediat e shkruar, dhe për kontratat, për kohë trasmetimi, nga organet e administratës shtetërore pika 12 dhe 13, jeni të lutur të paraqiteni pranë zyrave të Agjencisë Kombëtare të Turizmit brënda 2(dy) ditëve nga marrja e këtij njoftimi për të realizuar lidhjen e kontratës.

 

njoftim-fituesi

About the Author