Comment are off

NJOFTIM ANULLIMI

Urdhër Anullimi

Në mbështetje të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar mbështetur nenit 7 pika b, të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,VKM nr.1195 datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për trasmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në mediat e shkruar, dhe për kontratat, për kohë trasmetimi, nga organet e administratës shtetërore”, VKM-së Nr.298 datë 20.04.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit”; shkresës nr.1203/3 datë 22.11.2017 për detajimin e aktit nr.3 datë 6.11.2017; urdhërit me nr.128 datë 06.12.2017 ; relacionit me nr.391/1prot datë 06.12.2017 si dhe procesverbalit nr3391/10 datë 13.12.2017 i vendimit të komisionit për shqyrtimin e procedurës me objekt ““Promovimi mediatik i Shqipërisë Turistike”:

 

Urdhëroj:

Anullimin e procedurës me objekt “Promovimi mediatik i Shqipërisë Turistike” me fond limit 25.000.000 (njëzetë e pesë milion) lekë pa tvsh, për arsy të mungësës së dokumentacionit të kërkuar në ftesën për negociata nga ana e të 4(katër) operatorëve/agjencive të specializuara të pranishëm në datën dhe orën e hapjes së ofertave.

Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë!

Dokumenti Zyrtar ne Word

urdher-anullimi-akt

About the Author