Njoftim Pezullimi

Lënda: Njoftim pezullim procedure me objekt “Promovimi mediatik i Shqipërisë Turistike”  Drejtuar: Operatorit Ekonomik R&T Advertising     Në zbatim të urdhërit me nr.59 datë20.12.2017 protokolluar me tonën me nr.408prot datë 20.12.2017 “Për auditimin tematik në Agjencinë Kombëtar
Read More →