Njoftim Fituesi

Lënda: Njoftim Fituesi Drejtuar: Subjektit R&T Advertising sh.p.k Agjencia Kombëtare e Turizmit njofton subjektin R&T Advertising sh.p.k se oferta e paraqitur më datë 19.12.2017 ora 10:00 në vlerën totale prej 24.300.000 (njëzetë e katër milion e treqind mijë lëkë) pa tvsh, ës
Read More →