NJOFTIM ANULLIMI

Urdhër Anullimi Në mbështetje të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar mbështetur nenit 7 pika b, të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,VKM nr.1195 datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimin e p
Read More →