Ftesë për Negociata Organeve të Medias Vizive Ndërkombëtare

Ftesë për Negociata  Drejtuar: Agjencive të Specializuara / Organeve të Medias Vizive  Ndërkombëtare   Në bazë të nenit 7 pika b të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr.1195 datë 05.08.2008“Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëprodhimi
Read More →